Opintojen rahoitus

Opintoihin on mahdollista saada monenlaista rahoitusta. Tuen saaminen riippuu elämäntilanteesta, esimerkiksi peruskoulun jälkeisiä opintoja aloittelevalle nuorelle myönnetään erilaisia tukia kuin jo työelämässä olevalle aikuiselle. Työttömille on tarjolla omia tukimuotoja. Asumista tuetaan yleensä erikseen.

OPINTOSETELI

Opintoseteliä voi hakea vapaan sivistystyön linjojen opintomaksuihin (laajuus vähintään 8 opiskelijaviikkoa). Opintoseteli on kohdennettu hakijoille, joka täyttää jonkin seuraavista kriteereistä: työtön työnhakija, ilman toisen asteen tutkintoa oleva, maahanmuuttaja tai henkilö, jolla on oppimisvaikeuksia.

Opintosetelillä hyvitetään osa kustakin opintomaksuerästä lukuvuoden aikana. Opintosetelin arvo vaihtelee vuosittain Opetushallituksen opistolle myöntämään määrärahaan perustuen. Opintoseteliä anotaan hakemuksella, jonka saa opiston toimistosta.

Lisätiedot: 
Opiston toimisto
p. 014 525 2200, kansanopisto@keokarstula.fi

OPINTOTUKI

Opiston opiskelijat ovat oikeutettuja Kelan opintotukeen, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Opintotukea voi saada opiskeluun, joka on päätoimista, yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta kestävää.

Lisätiedotwww.kela.fi

AIKUISKOULUTUSTUKI

Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva opiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä, on ollut työelämässä vähintään yhteensä 8 vuotta, on toiminut saman työnantajan palveluksessa tai yrittäjänä vähintään vuoden ennen opintojen alkua, jää palkattomalle opintovapaalle vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja ei saa opintoihin muuta tukea.

Lisätiedot:  www.tyollisyysrahasto.fi

OPISKELU TYÖTTÖMYYSTUELLA

Työttömyysetuutta omaehtoiseen opiskeluun voi saada työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautunut henkilö, joka on vähintään 25-vuotias. Etuutta voi saada päätoimiseen, työ- ja elinkeinotoimiston arvioimaan ja tarpeelliseksi toteamaan koulutukseen.

Lisätiedot:  www.te-palvelut.fi

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

Ammattitutkintostipendi voidaan myöntää ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneelle opiskelijalle tutkinnon valmistumisen jälkeen. Ammattitutkintostipendiä voi hakea henkilö, joka on ollut tutkintoa suorittaessaan alle 68-vuotias ja jolle on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta.

Ammattitutkintostipendi on noin 400 euroa ja stipendi on veroton kertakorvaus. Stipendiä on haettava vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Lisätiedot: www.tyollisyysrahasto.fi

KOULUMATKATUKI

Opiston opiskelijoilla ei ole oikeutta koulumatkatukeen.

Lisätietoja muista opintojen tukimuodoista löydät kootusti esimerkiksi Kelan sivuilta. Huomioithan, että päällekkäisiä etuuksia (esim. opintotuki, aikuiskoulutustuki, työttömyysetuus) et voi saada.

Share